Informacje o deklaracjach maturalnych

Każdy z przystępujących (tegoroczni uczniowie klas trzecich i maturzyści z poprzednich roczników) do egzaminu maturalnego w maju 2018 roku zobowiązany jest do pobrania ze strony http://maturzysta.vulcan.pl/ właściwej Deklaracji (1a_N lub 1d_S w zależności od roku ukończenia liceum) oraz wypełnienia za pomocą programu Acrobat Reader XI (w przypadku braku tej wersji programu na własnym komputerze należy go pobrać i zainstalować) i przesłania jej w formie elektronicznej na adres pjozwik@edu.um.warszawa.pl w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2017 r. włącznie. Proszę pamiętać o podpisaniu się w e-mailu. Jednocześnie prosimy o szczegółowe zapoznanie się z instrukcją wypełniania elektronicznej deklaracji maturalnej i przykładowym wzorem deklaracji elektronicznej. Prosimy o niedokonywanie żadnych zmian w deklaracjach elektronicznych po ich ostatecznym zapisaniu na dysku swojego komputera. Za prawidłowe wypełnienie deklaracji i przesłanie pliku zgodnego ze stanem faktycznym odpowiada wyłącznie wypełniający. Deklaracja tegorocznych uczniów klas III zostanie wydrukowana i przedłożona do podpisu, zaś absolwenci z poprzednich roczników zobowiązani są dodatkowo do wydrukowania, podpisania i złożenia wersji papierowej (zgodnej z przesłaną wersją elektroniczną)  w sekretariacie szkoły. Ponadto przypominamy, że ostateczne wprowadzenie zmian w deklaracjach upływa w dniu 7 lutego 2018 r. i jest dokonywane wyłącznie w sekretariacie szkoły.

U W A G A !
Uczniowie klas trzecich i ich rodzice zobowiązani są do zapoznania się z możliwymi sposobami dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2017/2018 ogłoszonym w komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 1 września 2017 r. na stronie http://www.cke.edu.pl/ .

Absolwenci przystępujący do egzaminu maturalnego są zobowiązani złożyć do 31 stycznia 2018 r. opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej i inne zaświadczenia potrzebne do dostosowania warunków egzaminu maturalnego do specyficznych potrzeb psychofizycznych zdającego.