ZEBRANIA ┼ÜRÓDROCZNE Z RODZICAMI 
 publikacja: 2020-01-15 7:34   aktualizacja: 2020-01-15 7:34(0)

W ´┐Żrod´┐Ż, 15 stycznia 2020 r. o godz. 17:00 (dla rodziców wszystkich klas pierwszych po szkole podstawowej, IaG drugich i trzecich oprócz klasy IIIb) oraz o godz. 18:00 (dla rodziców pozosta┼éych klas, tj. IbG, IcG, IdG i IIIb) odb´┐Żd´┐Ż si´┐Ż zebrania klasowe z wychowawcami, a po nich spotkania z pozosta´┐Żymi nauczycielami wed´┐Żug szczegó´┐Żowego harmonogramu wywieszonego na terenie szko´┐Ży. Jest to zebranie ┼Ťródroczne, na którym poinformujemy o ocenach uzyskanych przez uczniów. Serdecznie zapraszamy.


 GALA Z PANEM PREZYDENTEM RP
 publikacja: 2019-12-08 19:19   aktualizacja: 2019-12-08 19:19(0)

 

Dnia 26 listopada ucze´┐Ż naszej szko´┐Ży wraz z absolwentk´┐Ż uczestniczyli w Gali Banków ´┐Żywno´┐Żci 2019, gdzie za wolontariat osobi´┐Żcie podzi´┐Żkowa´┐Ża im para prezydencka: Andrzej Duda i Agata Kornhauser Duda. Po podzi´┐Żkowaniach skierowanych do wolontariuszy, Prezydent wr´┐Żczy´┐Ż im medale oraz dyplomy za koordynowanie zbiórki. Na ko´┐Żcu mogli pos´┐Żucha´┐Ż koncertu Sanah, po którym by´┐Ż czas na pocz´┐Żstunek. Tak powinny by´┐Ż nagradzane szczytne akcje takie jak ta!


 I MI´┐ŻDZYSZKOLNY KONKURS PIOSENKI POETYCKIEJ
 publikacja: 2019-12-08 18:54   aktualizacja: 2019-12-08 18:54(0)

 

Od organizatorów I Mi´┐Żdzyszkolnego Konkursu Piosenki Poetyckiej otrzymali´┐Żmy specjalne podzi´┐Żkowania nast´┐Żpuj´┐Żcej tre´┐Żci: "Bardzo dzi´┐Żkujemy za udzia´┐Ż i dostarczenie nam tylu wzrusze´┐Ż. Mamy nadziej´┐Ż go´┐Żci´┐Ż uczestników z Waszej szko´┐Ży równie´┐Ż w przysz´┐Żym roku".


 OLIMPIADA WIEDZY O FILMIE I KOMINIKACJI SPO´┐ŻECZNEJ 
 publikacja: 2019-12-08 18:39   aktualizacja: 2019-12-08 18:39(0)

Z przyjemno´┐Żci´┐Ż informujemy, ´┐Że do etapu okr´┐Żgowego Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Spo´┐Żecznej, w bie´┐Ż´┐Żcym roku szkolnym, zakwalifikowa´┐Ży si´┐Ż dwie uczennice z klasy IIIE. Gratulujemy wyniku i ´┐Życzymy powodzenia w kolejnym etapie.


 WYK´┐ŻAD HISTORYKÓW IPN - "CICHOCIEMNI"
 publikacja: 2019-12-08 18:11   aktualizacja: 2019-12-08 18:11(0)

 

20 listopada w Naszym Liceum odby´┐Żo si´┐Ż spotkanie po´┐Żwi´┐Żcone "Cichociemnym". Wyk´┐Żad historyków Instytutu Pami´┐Żci Narodowej stanowi integralny element projektu wspó´┐Żfinansowanego przez Uni´┐Ż Europejsk´┐Ż, po´┐Żwi´┐Żconego popularyzacji wiedzy o "Kotwicz”, który by´┐Ż ostatnim komendantem Nowogródzkiej AK, broni´┐Ż straconego posterunku na polskich Kresach Wschodnich, maj´┐Żc pe´┐Żn´┐Ż ´┐Żwiadomo´┐Ż´┐Ż, ´┐Że zap´┐Żaci za to ´┐Życiem. Odda´┐Ż je bez wahania dla sprawy, o któr´┐Ż walczy´┐Ż od 1939 roku. Uczniowie klas IaG, IcG i IdG obejrzeli film po´┐Żwi´┐Żcony tej postaci. Wspó´┐Żtwórca filmu podkre´┐Żli´┐Ż, ´┐Że histori´┐Ż „Kotwicza” chcia´┐Ż opowiedzie´┐Ż od czasu, gdy przeczyta´┐Ż wywiad z jego córk´┐Ż – Mari´┐Ż Danut´┐Ż Wo´┐Ż´┐Żgiewicz. Jak powiedzia´┐Ż, film to obraz ojca kre´┐Żlony przez jego najstarsz´┐Ż córk´┐Ż, jej uczucia, prze´┐Życia i pami´┐Ż´┐Ż. "W doros´┐Żym ´┐Życiu z ogromnym po´┐Żwi´┐Żceniem, trosk´┐Ż i mi´┐Żo´┐Żci´┐Ż piel´┐Żgnowa´┐Ża wspólnie z dzi´┐Ż ju´┐Ż nie´┐Żyj´┐Żcymi matk´┐Ż i siostr´┐Ż pami´┐Ż´┐Ż o ojcu, którego widzia´┐Ża tylko w dzieci´┐Żstwie. To wspomnienie uleg´┐Żo pó´┐Żniej zatarciu, ale jej zaanga´┐Żowanie nie s´┐Żabnie" – zaznaczy´┐Ż Ka´┐Żmierczak. Mimo dokumentalnej formy, film jest dynamiczny, oparty na historii cz´┐Żowieka, który nie waha´┐Ż si´┐Ż odda´┐Ż ´┐Życia za ojczyzn´┐Ż. By´┐Ża to ciekawa lekcja historii.


 OLIMPIADA WIEDZY O III RP 
 publikacja: 2019-12-01 20:43   aktualizacja: 2019-12-01 20:43(0)

Z przyjemno´┐Żci´┐Ż informujemy, ´┐Że do etapu okr´┐Żgowego Olimpiady Wiedzy o III RP, w bie´┐Ż´┐Żcym roku szkolnym, zakwalifikowa´┐Ży si´┐Ż dwie uczennice z klasy IIID i IIIE. Gratulujemy wyniku i ´┐Życzymy powodzenia w kolejnym etapie.


 DEBATA "RÓ´┐ŻNE WYMIARY SAMORZ´┐ŻDU" 
 publikacja: 2019-12-01 20:39   aktualizacja: 2019-12-01 20:39(0)

14 listopada 2019 r. uczniowie klasy IIId i IIIe uczestniczyli w Debacie nt. "Ró´┐Żne wymiary samorz´┐Żdu", w Centrum Zarz´┐Żdzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej, zorganizowanej przez Politechnik´┐Ż Warszawsk´┐Ż oraz Marsza´┐Żka Województwa Mazowieckiego.


 OLIMPIADA WIEDZY O PRAWACH CZLOWIEKA W ´┐ŻWIECIE WSPÓ´┐ŻCZESNYM 
 publikacja: 2019-12-01 20:32   aktualizacja: 2019-12-01 20:32(0)

Z przyjemno´┐Żci´┐Ż informujemy, ´┐Że do etapu okr´┐Żgowego Olimpiady Wiedzy o Prawach Cz´┐Żowieka w ´┐Żwiecie Wspó´┐Żczesnym zakwalifikowa´┐Żo si´┐Ż trzech maturzystów z klas IIID i IIIE. Gratulujemy wyniku i ´┐Życzymy powodzenia w kolejnym etapie.


 KONKURS WIEDZY O MATERIA´┐ŻACH 
 publikacja: 2019-11-17 13:09   aktualizacja: 2019-11-17 13:09(0)

Wydzia´┐Ż In´┐Żynierii Materia´┐Żowej Politechniki Warszawskiej og´┐Żosi´┐Ż Konkurs Wiedzy o Materia´┐Żach dla uczniów szkó´┐Ż ´┐Żrednich. G´┐Żówn´┐Ż nagrod´┐Ż jest przyj´┐Żcie na studia na kierunku In´┐Żynieria Materia´┐Żowa Politechniki Warszawskiej bez procedury kwalifikacyjnej. Laureaci zapewni´┐Ż sobie studia na interesuj´┐Żcym kierunku jeszcze przed zdaniem matury. Wi´┐Żcej informacji o konkursie mo´┐Żna uzyska´┐Ż pod adresem http://www.wim.pw.edu.pl/kandydaci.


 ´┐ŻWI´┐ŻTECZNE PACZKI POMOCY DLA POTRZEBUJ´┐ŻCYCH 
 publikacja: 2019-11-17 12:59   aktualizacja: 2019-11-18 20:40(1)

Przed tegorocznymi ´┐Żwi´┐Żtami Bo´┐Żego Narodzenia chcieliby´┐Żmy pomóc rodzinom, które naprawd´┐Ż tego potrzebuj´┐Ż. We´┐Żmiemy udzia´┐Ż w akcji ´┐Żwi´┐Żtecznej organizowanej przez Fundacj´┐Ż ´┐Żwiat na Tak. Fundacja prosi´┐Ża o minimum dwie paczki, ale mo´┐Że uda nam si´┐Ż ucieszy´┐Ż wi´┐Żcej rodzin Zbiera´┐Ż b´┐Żdziemy: makarony i kasze ; konserwy mi´┐Żsne, rybne i warzywne; d´┐Żemy, cukier, olej, m´┐Żk´┐Ż, sól, orzechy, majonez, ketchup, musztard´┐Ż ry´┐Ż, fasol´┐Ż, groch; koncentraty pomidorowe, mieszanki do pieczenia (ciasta w proszku); s´┐Żodycze (czekolady, ciastka, kremy czekoladowe, cukierki, ´┐Żelki) kisiele, budynie, galaretki artyku´┐Ży chemiczne (p´┐Żyn do mycia naczy´┐Ż, szampon, myd´┐Żo, pasty do z´┐Żbów, ´┐Żele pod prysznic, g´┐Żbki, proszki do prania, p´┐Żyny do p´┐Żukania, mleczka do czyszczenia); zabawki nowe lub w bardzo dobrym stanie.
Dodatkowo postanowili´┐Żmy po raz kolejny w´┐Ż´┐Żczy´┐Ż si´┐Ż w akcj´┐Ż "Paczka na Kresy" organizowan´┐Ż przez Fundacj´┐Ż Polacy Polakom Kresy w potrzebie. Polega ona przede wszystkim na pokazaniu potrzebuj´┐Żcym Polakom, którzy mieszkaj´┐Ż na Litwie i na Bia´┐Żorusi, ´┐Że o nich pami´┐Żtamy. Dla niektórych z NICH - Polaków na Kresach - mo´┐Że to by´┐Ż ostatnia okazja w ´┐Życiu by poczu´┐Ż, ´┐Że Polska o nich nie zapomnia´┐Ża.. Zbieramy: s´┐Żodycze; medykamenty chemi´┐Ż domow´┐Ż; kremy, ´┐Żrodki opatrunkowe. ´┐Żwietnym za´┐Ż´┐Żcznikiem b´┐Żd´┐Ż kalendarze na rok 2020 o tematyce zwi´┐Żzanej z Polsk´┐Ż (historyczne, krajobrazowe etc.), a tak´┐Że kartki ´┐Żwi´┐Żteczne z ´┐Życzeniami. Wszystkie dary b´┐Żdziemy zbiera´┐Ż w dniach 15 listopada - 6 grudnia 2019 r. Pud´┐Ża b´┐Żd´┐Ż wystawione przy szatni. Wierzymy, ´┐Że warto pomaga´┐Ż! Bardzo liczymy na wsparcie ca´┐Żej spo´┐Żeczno´┐Żci naszej szko´┐Ży!


 UCZCILI´┐ŻMY 11 LISTOPADA W BIEGU NIEPODLEG´┐ŻO´┐ŻCI
 publikacja: 2019-11-13 6:38   aktualizacja: 2019-11-13 18:41(1)

 

W Narodowe ´┐Żwi´┐Żto Niepodleg´┐Żo´┐Żci, 11 listopada 2019 r. uczestniczyli´┐Żmy w 31. Biegu Niepodleg´┐Żo´┐Żci. Uczniowie pokonali dystans 10 km na dorocznej trasie prowadz´┐Żcej g´┐Żównymi arteriami Warszawy. Tradycyjnie trasa wiod´┐Ża od ul. Stawki wschodni´┐Ż jezdni´┐Ż ci´┐Żgu - Al. Jana Paw´┐Ża II, estakad´┐Ż nad Al. Jerozolimskimi, ul. Cha´┐Żubi´┐Żskiego i Al. Niepodleg´┐Żo´┐Żci do nawrotu na wysoko´┐Żci ul. Rakowieckiej oraz powrotu zachodni´┐Ż stron´┐Ż do mety zlokalizowanej przy ul. Stawki. Ka´┐Żdy z uczestników wywalczy´┐Ż zas´┐Żu´┐Żony, okoliczno´┐Żciowy medal.


 ZEBRANIA Z RODZICAMI 
 publikacja: 2019-11-04 21:19   aktualizacja: 2019-11-04 21:19(0)

W ´┐Żrod´┐Ż, 6 listopada 2019 r. o godz. 17:00 (dla rodziców wszystkich klas pierwszych i drugich oraz III d) oraz o godz. 18:00 (dla rodziców klas trzecich, oprócz III d) odb´┐Żd´┐Ż si´┐Ż zebrania klasowe z wychowawcami, a po nich spotkania z pozosta´┐Żymi nauczycielami wed´┐Żug szczegó´┐Żowego harmonogramu wywieszonego na terenie szko´┐Ży. Serdecznie zapraszamy.


 28. FINA´┐Ż WO´┐ŻP ZBLI´┐ŻA SI´┐Ż WIELKIMI KROKAMI 
 publikacja: 2019-10-25 19:53   aktualizacja: 2019-10-25 19:53(0)

Drodzy Uczniowie! Wielkimi krokami zbli´┐Ża si´┐Ż do nas 28. Fina´┐Ż Wielkiej Orkiestry ´┐Żwi´┐Żtecznej Pomocy. Dlatego te´┐Ż poszukujemy osób, które ju´┐Ż 12.01.2020 r., wyrusz´┐Ż w ´┐Żwiat, uzbrojone w puszk´┐Ż, mnóstwo czerwonych, samoprzylepnych serduszek, ch´┐Ż´┐Ż niesienia pomocy i ciep´┐Ży u´┐Żmiech. Potrzebujemy równie´┐Ż przedmiotów, które zostan´┐Ż wystawione na licytacj´┐Ż w naszej szkole, a z której wszystkie dochody zostan´┐Ż przekazane na WO´┐ŻP. Jest tak´┐Że mo´┐Żliwo´┐Ż´┐Ż zaanga´┐Żowania do pomagania Waszych rodziców, dziadków, znajomych i ka´┐Żdego, kto ma mo´┐Żliwo´┐Ż´┐Ż oraz zechcia´┐Żby postawi´┐Ż puszk´┐Ż stacjonarn´┐Ż w miejscu pe´┐Żnym ludzi. Tak, aby równie´┐Ż i do niej uda´┐Żo si´┐Ż nam zebra´┐Ż pieni´┐Żdze na szczyty cel. A cel naprawd´┐Ż jest szczytny - podczas 28. Fina´┐Żu WO´┐ŻP-u, wg s´┐Żów Jurka Owsiaka: "zbiera´┐Ż b´┐Żdziemy pieni´┐Żdze na zapewnienie najwy´┐Ższych standardów diagnostycznych i leczniczych w dzieci´┐Żcej medycynie zabiegowej." Niech dobrych serc, pragn´┐Żcych nie´┐Ż´┐Ż pomoc innym, b´┐Żdzie wi´┐Żc równie du´┐Żo, co tych malutkich, rozdawanych rokrocznie w ró´┐Żnych miejscach w Polsce i znanych nam wszystkim. Po wi´┐Żcej informacji oraz w celu zg´┐Żoszenia si´┐Ż, prosimy kierowa´┐Ż si´┐Ż do opiekuna wolontariatu, Pani Ma´┐Żgorzaty Stroi´┐Żskiej. Opiekun wolontariatu - P. Ma´┐Żgorzata Stroi´┐Żska i wolontariusze XII LO serdecznie zapraszaj´┐Ż do w´┐Ż´┐Żczenia si´┐Ż w akcj´┐Ż.


 BIBLIOTEKA SZKOLNA Z NIEZALE´┐ŻNYM ´┐Ż´┐ŻCZEM ´┐ŻWIAT´┐ŻOWODOWYM
 publikacja: 2019-10-20 8:34   aktualizacja: 2019-10-20 8:34(0)

 

Mi´┐Żo nam poinformowa´┐Ż, ´┐Że w bie´┐Ż´┐Żcym tygodniu biblioteka szkolna zosta´┐Ża przy´┐Ż´┐Żczona do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w ramach wspólnego, rz´┐Żdowego projektu Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Pa´┐Żstwowego Instytutu Badawczego Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej. Wszystkie biblioteczne komputery zosta´┐Ży pod´┐Ż´┐Żczone do bezprzewodowego i bezpiecznego ´┐Ż´┐Żcza ´┐Żwiat´┐Żowodowego o przepustowo´┐Żci do 100 Mbps.


 POMOC DLA GRODZISKIEJ STRA´┐ŻY ZWIERZ´┐ŻT
 publikacja: 2019-10-20 8:09   aktualizacja: 2019-10-20 8:09(0)

 

Kochani Liceali´┐Żci i ludzie z dobrym sercem! W zwi´┐Żzku z bardzo trudn´┐Ż sytuacj´┐Ż grodziskiej Stra´┐Ży Zwierz´┐Żt postanowili´┐Żmy pomóc bezdomnym zwierz´┐Żtom, podopiecznym Stra´┐Ży. Bezdomniaków przybywa z dnia na dzie´┐Ż, wi´┐Żkszo´┐Ż´┐Ż wymaga d´┐Żugiego, skomplikowanego leczenia. Nie starcza jedzenia, leków, domów tymczasowych... po prostu wszystkiego. Sytuacja finansowa jest jeszcze gorsza. Wolontariusze musieli wstrzyma´┐Ż przyjmowanie zwierz´┐Żt... Potrzebna jest Wasza pomoc B´┐Żdziemy zbiera´┐Ż: karm´┐Ż dla kotów i psów (maluchów jak i seniorów, such´┐Ż i mokr´┐Ż), ksi´┐Ż´┐Żki, p´┐Żyty, filmy - do sprzedania w Antykwariacie pod Psem, a ca´┐Ży dochód przeznaczony jest na zwierz´┐Żta oraz kocyki (tylko nowe). Wszystkie dary mo´┐Żna zostawia´┐Ż w szatni w specjalnym pude´┐Żku zbiórki. Z góry bardzo dzi´┐Żkujemy wszystkim mi´┐Żo´┐Żnikom czworonogów! Post grodziskiej Stra´┐Ży Zwierz´┐Żt: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2382727145273822&id=1425045001042046.


 MAZOWIECKI JARMARK ROZMAITO´┐ŻCI
 publikacja: 2019-09-22 18:00   aktualizacja: 2019-09-22 18:00(0)

 

Uczniowie klasy 3D wzi´┐Żli udzia´┐Ż w V Spotkaniu z Ekonomi´┐Ż Spo´┐Żeczn´┐Ż, które odby´┐Żo si´┐Ż 13 wrze´┐Żnia 2019 r. Spotkanie to zosta´┐Żo zorganizowane przez Samorz´┐Żd Województwa Mazowieckiego oraz Mazowieckie Centrum Polityki Spo´┐Żecznej w CH Blue City w Warszawie.


 DEKLARACJE MATURALNE 
 publikacja: 2019-09-17 19:27   aktualizacja: 2019-09-17 19:27(0)

Wzorem lat ubieg´┐Żych ka´┐Żdy z przyst´┐Żpuj´┐Żcych (tegoroczni uczniowie klas trzecich i maturzy´┐Żci z poprzednich roczników) do egzaminu maturalnego w maju 2020 roku zobowi´┐Żzany jest do pobrania ze strony https://www.vulcan.edu.pl/strona/deklaracje-411 Deklaracji 1a oraz wype´┐Żnienia za pomoc´┐Ż programu Acrobat Reader XI (w przypadku braku tej wersji programu na w´┐Żasnym komputerze nale´┐Ży go pobra´┐Ż i zainstalowa´┐Ż) i przes´┐Żania jej w formie elektronicznej na szyfrowan´┐Ż skrzynk´┐Ż pocztow´┐Ż pjozwik@12lo.warszawa.pl w nieprzekraczalnym terminie do 30 wrze´┐Żnia 2019 r. (termin ten nie dotyczy absolwentów z poprzednich roczników, którzy nie musz´┐Ż sk´┐Żada´┐Ż deklaracji wst´┐Żpnych) w´┐Ż´┐Żcznie. Prosimy równie´┐Ż pami´┐Żta´┐Ż o podpisaniu si´┐Ż w e-mailu. Jednocze´┐Żnie prosimy o szczegó´┐Żowe zapoznanie si´┐Ż z instrukcj´┐Ż wype´┐Żniania elektronicznej deklaracji maturalnej i przyk´┐Żadowym wzorem wype´┐Żnionej elektronicznej deklaracji maturalnej. Prosimy o niedokonywanie ´┐Żadnych zmian w deklaracjach elektronicznych po ich ostatecznym zapisaniu na dysku swojego komputera. Za prawid´┐Żowe wype´┐Żnienie deklaracji i przes´┐Żanie pliku zgodnego ze stanem faktycznym odpowiada wy´┐Ż´┐Żcznie wype´┐Żniaj´┐Żcy. Deklaracja tegorocznych uczniów klas III zostanie wydrukowana i przed´┐Żo´┐Żona do podpisu, za´┐Ż absolwenci z poprzednich roczników zobowi´┐Żzani s´┐Ż dodatkowo do wydrukowania, podpisania i z´┐Żo´┐Żenia wersji papierowej (zgodnej z przes´┐Żan´┐Ż wersj´┐Ż elektroniczn´┐Ż)  w sekretariacie szko´┐Ży. Ponadto przypominamy, ´┐Że ostateczne wprowadzenie zmian w deklaracjach jest dokonywane wy´┐Ż´┐Żcznie w sekretariacie szko´┐Ży i up´┐Żywa ostatecznie w dniu 7 lutego 2020 r.

U W A G A !
Uczniowie klas trzecich i ich rodzice zobowi´┐Żzani s´┐Ż do zapoznania si´┐Ż z mo´┐Żliwymi sposobami dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/2020 og´┐Żoszonym w komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 6 sierpnia 2019 r. na stronie https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/komunikaty-i-informacje/.

Dyslektycy i uczniowie z innymi dysfunkcjami, w sprawie dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego, sk´┐Żadaj´┐Ż u psychologa szkolnego odpowiednie za´┐Żwiadczenia (opini´┐Ż poradni psychologiczno-pedagogicznej, za´┐Żwiadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza specjalist´┐Ż, orzeczenie o potrzebie kszta´┐Żcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania) w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia 2020 r.


 STYPENDIA SZKOLNE 
 publikacja: 2019-09-10 18:34   aktualizacja: 2019-09-10 18:34(0)

Stypendium szkolne mo´┐Że uzyska´┐Ż ucze´┐Ż mieszkaj´┐Żcy w Warszawie. Wnioski o stypendium nale´┐Ży z´┐Żo´┐Ży´┐Ż w szkole do dnia 13 wrze´┐Żnia 2019 r. Informacje oraz wniosek o przyznanie stypendium szkolnego znajduj´┐Ż si´┐Ż na stronie Biura Edukacji: http://www.edukacja.warszawa.pl/.


 ROZPOCZ´┐ŻCIE NOWEGO ROKU SZKOLNEGO 
 publikacja: 2019-08-26 19:47   aktualizacja: 2019-08-30 18:46(2)

W poniedzia´┐Żek, 2 wrze´┐Żnia 2019 r. o godz. 9:00 (dla klas pierwszych) oraz o godz. 10:00 (dla klas drugich i trzecich) odb´┐Żdzie si´┐Ż uroczyste rozpocz´┐Żcie roku szkolnego 2019/2020  na placu przed szko´┐Ż´┐Ż. Przydzia´┐Ż sal dla poszczególnych klas zostanie wywieszony przy wej´┐Żciu do budynku liceum.


 „SIENKIEWICZ” PAMI´┐ŻTA
 publikacja: 2019-07-27 15:48   aktualizacja: 2019-07-27 15:48(0)

 

Spo´┐Żeczno´┐Ż´┐Ż XII Liceum Ogólnokszta´┐Żc´┐Żcego im. Henryka Sienkiewicza w Warszawie pami´┐Żta o rocznicy Powstania Warszawskiego. W tym roku mija 75 lat od tego tragicznego i zarazem bohaterskiego wydarzenia, które uczniowie i nauczyciele „Sienkiewicza” upami´┐Żtnili okoliczno´┐Żciow´┐Ż wystaw´┐Ż. Na frontonie liceum zawis´┐Ża flaga pa´┐Żstwowa, a wzd´┐Żu´┐Ż ogrodzenia szko´┐Ży mieszka´┐Żcy Warszawy mog´┐Ż podziwia´┐Ż galeri´┐Ż zdj´┐Ż´┐Ż powsta´┐Żców - tych, którzy po´┐Żwi´┐Żcili ´┐Życie w imi´┐Ż tego, aby´┐Żmy dzi´┐Ż mogli ´┐Ży´┐Ż i pracowa´┐Ż w wolnym kraju.


 EGZAMINY POPRAWKOWE 
 publikacja: 2019-07-02 21:49   aktualizacja: 2019-08-22 17:51(2)

Poprawkowy, pisemny egzamin maturalny odb´┐Żdzie si´┐Ż we wtorek, 20 sierpnia 2019 roku o godzinie 9:00. Prosimy o przybycie na egzamin najpó´┐Żniej 20 minut przed jego rozpocz´┐Żciem.

Egzaminy poprawkowe dla uczniów klas pierwszych i drugich odb´┐Żd´┐Ż si´┐Ż wed´┐Żug nast´┐Żpuj´┐Żcego harmonogramu:

  • we wtorek, 27 sierpnia 2019 roku o godzinie 8:00 z biologii, matematyki i historii,
  • ´┐Żrod´┐Ż, 28 sierpnia 2019 roku o godzinie 8:00 z j. polskiego i j. angielskiego.

Przypominamy, ´┐Że ka´┐Żdy egzamin sk´┐Żada si´┐Ż z dwóch cz´┐Ż´┐Żci: pisemnej i ustnej. Jednocze´┐Żnie prosimy o sprawdzenie terminu egzaminu od 22 sierpnia 2019 roku w sekretariacie szko´┐Ży.


 ODBIÓR WYNIKÓW EGZAMINÓW MATURALNYCH 
 publikacja: 2019-07-02 21:47   aktualizacja: 2019-07-02 21:47(0)

W czwartek, 4 lipca 2019 roku o godzinie 12:00 odb´┐Żdzie si´┐Ż wydawanie za´┐Żwiadcze´┐Ż o wynikach uzyskanych na egzaminie maturalnym. Z uwagi na trwaj´┐Żcy remont klatki schodowej wyniki b´┐Żd´┐Ż wydawane przez wychowawców klas trzecich w sali 2 (wej´┐Żcie przez szatni´┐Ż). Pó´┐Żniej wyniki b´┐Żdzie mo´┐Żna odebra´┐Ż w si´┐Żowni (wej´┐Żcie przez bram´┐Ż). 


 KONKURS WIEDZY O KRAJACH ANGLOJ´┐ŻZYCZNYCH ZOSTA´┐Ż ROZSTRZYGNI´┐ŻTY 
 publikacja: 2019-07-02 21:33   aktualizacja: 2019-07-02 21:33(0)

W Finale IX Mi´┐Żdzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Krajach Angloj´┐Żzycznych i Ich Dziedzictwie Kulturowym miejsca 1 i 2 przypad´┐Ży uczniom XXVII Liceum Ogólnokszta´┐Żc´┐Żcego im. Tadeusza Czackiego, za´┐Ż trzecie miejsce na podium przypad´┐Żo naszej uczennicy z klasy 1A. Laureatom gratulujemy!


 WYCIECZKA DO ICM UW
 publikacja: 2019-07-02 21:23   aktualizacja: 2019-07-02 21:23(0)

 

We wtorek, 11 czerwca 2019 roku grupa uczniów z klas I a i I b pod opiek´┐Ż Pana Piotra Jó´┐Żwika uczestniczy´┐Ża w wycieczce do nowoczesnego Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego. W ca´┐Żej Polsce dzia´┐Ża jedynie 5 takich o´┐Żrodków naukowo-badawczych. Nasi uczniowie mieli niepowtarzaln´┐Ż okazj´┐Ż wys´┐Żucha´┐Ż interesuj´┐Żcego wyk´┐Żadu poprowadzonego przez pracowników Centrum Technologii oraz zapozna´┐Ż si´┐Ż z zaawansowanymi technologicznie systemami komputerowymi, redundatnymi systemami zasilania, systemami klimatyzacji i przeciwpo´┐Żarowymi oraz sieci´┐Ż Internet. Du´┐Że wra´┐Żenie na uczestnikach wywar´┐Żo wyj´┐Żcie na dach i przejazd olbrzymi´┐Ż wind´┐Ż. Jedynym mankamentem tego dnia by´┐Ż panuj´┐Żcy nie do zniesienia upa´┐Ż. Wycieczka odby´┐Ża si´┐Ż w ramach projektu "Odwrócona klasa - w´┐Ż´┐Żczenie uczniów w kreowanie procesu kszta´┐Żcenia" realizowanego wspólnie z Warszawsk´┐Ż Wy´┐Ższ´┐Ż Szko´┐Ż´┐Ż Informatyki.


 PODZI´┐ŻKOWANIE ZA GÓR´┐Ż GROSZA 
 publikacja: 2019-07-02 20:57   aktualizacja: 2019-07-02 20:57(0)

Nasza szko´┐Ża otrzyma´┐Ża serdeczne podzi´┐Żkowania i wyrazy uznania za ogromny wk´┐Żad w ogólnopolsk´┐Ż akcj´┐Ż Góra Grosza. Tegoroczna, XIX edycja zosta´┐Ża przeprowadzona na rzecz dzieci, które nie wychowuj´┐Ż si´┐Ż we w´┐Żasnej rodzinie.


 LAUREATKA KONKURSU PAPIESKIEGO 
 publikacja: 2019-07-02 20:44   aktualizacja: 2019-07-02 20:44(0)

Uczennica z klasy I c zaj´┐Ż´┐Ża 5 miejsce w XV edycji Konkursu Papieskiego, po´┐Żwi´┐Żconego ´┐Życiu i nauczaniu Jana Paw´┐Ża II, zorganizowanego przez Instytut Tertio Millennio. Serdecznie gratulujemy i ´┐Życzymy dalszych sukcesów.


 GALA PODSUMOWUJ´┐ŻCA PROJEKT STEM PW
 publikacja: 2019-07-02 20:10   aktualizacja: 2019-07-02 20:10(0)

 

W ´┐Żrod´┐Ż, 29 maja 2019 roku o godzinie 11:00 odby´┐Żo si´┐Ż w budynku Wydzia´┐Żu Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej uroczyste zako´┐Żczenie I edycji projektu edukacyjnego STEM PW "Science, Technology, Engineering, Mathematics". Podczas gali zosta´┐Ży wr´┐Żczone nagrody laureatom oraz podzi´┐Żkowania dla koordynatorów projektu. Do projektu przystapi´┐Żo ´┐Ż´┐Żcznie 940 uczniów z 57 szkó´┐Ż ponadgimnazjalnych, z czego w drugim etapie uczestniczy´┐Żo 254 uczniów, a do ´┐Żcis´┐Żego fina´┐Żu przesz´┐Żo ju´┐Ż tylko 55. Nasza szko´┐Ża uplasowa´┐Ża si´┐Ż na IV miejscu dzi´┐Żki zakwalifikowaniu si´┐Ż dwójki uczniów do etapu ogólnopolskiego. Ponadto odby´┐Ż si´┐Ż Panel edukacyjny po´┐Żwi´┐Żcony wspieraniu uczniów i nauczycieli w zakresie nauk ´┐Żcis´┐Żych zako´┐Żczony zwiedzaniem laboratoriów wydzia´┐Żu i przepysznym obiadem.


 ZAKO´┐ŻCZENIE ROKU SZKOLNEGO 
 publikacja: 2019-06-18 19:45   aktualizacja: 2019-06-18 19:45(0)

Uroczyste zako´┐Żczenie roku szkolnego 2018/2019 rozpocznie si´┐Ż 19 czerwca 2019 r. o godzinie 9:00 przed budynkiem szko´┐Ży.


 LAUREAT W KONKURSIE PLASTYCZNYM NA ZLOCIE SZKÓ´┐Ż SIENKIEWICZOWSKICH 
 publikacja: 2019-05-28 6:41   aktualizacja: 2019-05-28 6:41(0)

Mi´┐Żo nam poinformowa´┐Ż, ´┐Że ucze´┐Ż z klasy I c zaj´┐Ż´┐Ż III miejsce w konkursie plastycznym XXVII Ogólnopolskiego Zlotu Szkó´┐Ż Sienkiewiczowskich w Olecku. Nagrodzona praca sk´┐Żada´┐Ża si´┐Ż z plansz obrazkowych ilustruj´┐Żcych bohaterów powie´┐Żci pisarza do gry Domina. Serdecznie gratulujemy laureatowi.


 ZEBRANIA KLASOWE 
 publikacja: 2019-05-28 6:33   aktualizacja: 2019-05-28 6:33(0)

W najbli´┐Ższ´┐Ż ´┐Żrod´┐Ż, 29 maja 2019 r. o godz. 17 odb´┐Żd´┐Ż si´┐Ż zebrania rodziców uczniów klas pierwszych i drugich z wychowawcami, a od godz. 17:30 zapraszamy na Dzie´┐Ż Otwarty z pozosta´┐Żymi nauczycielami. Jest to ju´┐Ż ostatnie spotkanie przed zako´┐Żczeniem roku szkolnego, w zwi´┐Żzku z tym zostan´┐Ż podane propozycje ocen rocznych oraz zagrozenia ocen´┐Ż niedostateczn´┐Ż i nagann´┐Ż. Szczegó´┐Żowy harmonogram zostanie wywieszony na terenie szko´┐Ży. Serdecznie zapraszamy na spotkania. 


 NABÓR NA BEZP´┐ŻATNE MIEJSCA NA STUDIA STACJONARNE W P-JATK 
 publikacja: 2019-05-14 19:04   aktualizacja: 2019-05-14 19:04(0)

Zarz´┐Żd Województwa Mazowieckiego og´┐Żosi´┐Ż nabór na trzy bezp´┐Żatne miejsca na stacjonarne studia I stopnia w Polsko-Japo´┐Żskiej Akademii Technik Komputerowych w roku akademickim 2019/2020 na kierunkach Informatyka i Zarz´┐Żdzanie Informacj´┐Ż. Szczegó´┐Żowa informacja dotycz´┐Żca kryteriów naboru oraz wymaganych dokumentów zosta´┐Ża zamieszczona na stronie internetowej Samorz´┐Żdu Województwa Mazowieckiego pod adresem: https://www.mazovia.pl/edukacja-i-sport/edukacja/ezpatnemiejscanastudiachwolsko-aposkiejyszejzkole/rok-akademicki-20192020/.


 DNI OTWARTE LICEUM 
 publikacja: 2019-04-22 18:21   aktualizacja: 2019-04-22 18:21(0)

Serdecznie zapraszamy uczniów ostatnich klas gimnazjum i szkó´┐Ż podstawowych wraz z ich rodzicami lub opiekunami na Dni Otwarte Liceum dla kandydatów wed´┐Żug nast´┐Żpuj´┐Żcego harmonogramu:

  • 25 kwietnia 2019 r. /czwartek/ o godz. 18 - dla Gimnazjalistów,
  • 26 kwietnia 2019 r. /pi´┐Żtek/ o godz. 18 - dla O´┐Żmoklasistów.

W programie spotkanie z Pani´┐Ż Dyrektor w sali 1-2, rozmowy indywidualne z nauczycielami oraz uczniami i absolwentami szko´┐Ży na temat m. in. oferty edukacyjnej, rekrutacji, tradycji i pracy Naszego Liceum.


 ´┐ŻYCZENIA ´┐ŻWI´┐ŻTECZNE 
 publikacja: 2019-04-19 20:24   aktualizacja: 2019-04-19 20:24(0)

 

 


 LIST GRATULACYJNY 
 publikacja: 2019-04-19 19:48   aktualizacja: 2019-04-19 19:48(0)

W ostatnich dniach otrzymali´┐Żmy list gratulacyjny za godn´┐Ż postaw´┐Ż tegorocznego absolwenta XII LO, w którym czytamy: "Jest nam niezmiernie mi´┐Żo z´┐Żo´┐Ży´┐Ż na r´┐Żce (...) Dyrektora XII Liceum Ogólnokszta´┐Żc´┐Żcego im. Henryka Sienkiewicza w Warszawie (...) gratulacje i podzi´┐Żkowania za nieoceniona pomoc i prac´┐Ż spo´┐Żeczn´┐Ż Ucznia (...) z klasy III a (...), który z wielkim zaanga´┐Żowaniem i oddaniem uczestniczy´┐Ż w dzia´┐Żaniach Mi´┐Żdzyszkolnego Klubu Historycznego im. Armii Krajowej Ziemi Radzymi´┐Żskiej od pocz´┐Żtku jego istnienia (...). Zawsze mogli´┐Żmy liczy´┐Ż na pomoc (...), a Jego postawa patriotyczna oraz szacunek dla tradycji i warto´┐Żci narodowych mog´┐Ż by´┐Ż wzorem dla wspó´┐Żczesnej m´┐Żodzie´┐Ży. Ponadto Pa´┐Żstwa Ucze´┐Ż wykaza´┐Ż si´┐Ż ogromn´┐Ż kultur´┐Ż osobist´┐Ż oraz profesjonalizmem w dzia´┐Żaniu, co ´┐Żwiadczy o wysokim poziomie dydaktycznym i wychowawczym szko´┐Ży, której jest uczniem."


 PIKNIK NAUKOWY W RAMACH PROJEKTU "SCIENCE - WOLSKI ODKRYWCA"
 publikacja: 2019-04-19 19:10   aktualizacja: 2019-04-19 19:10(0)

 

Dnia 1 kwietnia 2019 r. klasa IIC (biologiczno-chemiczna) w towarzystwie Pani Dyrektor El´┐Żbiety Wysmo´┐Żek i Pani Marty Owczarzy - nauczyciela biologii, uczestniczy´┐Ża we wspó´┐Żorganizowanym pikniku naukowym w ramach Projektu „Science – Wolski Odkrywca” na terenie XLV Liceum Ogólnokszta´┐Żc´┐Żcego im Romualda Traugutta. Dla naszych uczniów piknik rozpocz´┐Ż´┐Ż si´┐Ż niezwykle wybuchowym wyk´┐Żadem Pana Andrzeja Wysmo´┐Żka -profesora zwyczajnego Wydzia´┐Żu Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, ilustrowanym ciekawym pokazem do´┐Żwiadcze´┐Ż dotycz´┐Żcych alternatywnych ´┐Żróde´┐Ż energii. Potem uczniowie przygotowali w´┐Żasne mapki do obserwacji nocnego nieba, a nast´┐Żpnie uczestniczyli w pokazie w przeno´┐Żnym planetarium. Piknik zako´┐Żczy´┐Ż si´┐Ż warsztatami z dziedziny medycyny „Zimny chirurg”, podczas których m´┐Żodzie´┐Ż uczy´┐Ża si´┐Ż o dzia´┐Żaniu ludzkiej w´┐Żtroby, uk´┐Żadu nerwowego oraz gipsowa´┐Ża z´┐Żamane ko´┐Żczyny i zak´┐Żada´┐Ża szwy ni´┐Żmi chirurgicznymi. Zaj´┐Żcia te prowadzili studenci medycyny w ramach Szko´┐Ży M´┐Żodego Medyka. W tym roku szkolnym, w ramach Projektu klasy IC i IIC wezm´┐Ż jeszcze udzia´┐Ż w warsztatach w BioCentru Edukacji Naukowej „Komórka – wewn´┐Żtrzna synergia”, a klasa IIC pojedzie na obóz naukowy do Nadwarcia´┐Żskiego Grodu wraz z innymi szko´┐Żami bior´┐Żcymi udzia´┐Ż w Projekcie „Science – Wolski Odkrywca”.


 PRELEKCJA Z ZAKRESU PREORIENTACJI ZAWODOWEJ
 publikacja: 2019-04-19 18:36   aktualizacja: 2019-04-19 18:36(0)

 

W dniach 19, 21 i 22 marca w naszej szkole odby´┐Ży si´┐Ż spotkania z cz´┐Żonkami Studenckiego Ko´┐Ża Naukowego Energetyki. Ko´┐Żo to zrzesza studentów z SGH, PW, UW, SGGW i UKSW, którzy w ramach projektu „Zimowa Szko´┐Ża energii” wyg´┐Żosili prelekcj´┐Ż dla klas biologiczno-chemicznych, matematyczno-fizycznych i klas z rozszerzon´┐Ż geografi´┐Ż. Podczas wyk´┐Żadu uczniowie zapoznali si´┐Ż z analizami bie´┐Ż´┐Żcych trendów w bran´┐Ży energetycznej i paliwowej, raportami i prognozami dotycz´┐Żcymi przysz´┐Żo´┐Żci polskiej i ´┐Żwiatowej gospodarki oraz rynków surowcowych. Zaj´┐Żcia mia´┐Ży na celu przedstawienie m´┐Żodzie´┐Ży mo´┐Żliwo´┐Żci jakie niesie przemys´┐Ż energetyczny w zakresie zatrudnienia pracowników w ramach preorientacji zawodowej uczniów.


 SZALONE I RADOSNE SZE´┐Ż´┐Ż DNI W BIA´┐ŻCE TATRZA´┐ŻSKIEJ! 
 publikacja: 2019-03-10 11:03   aktualizacja: 2019-03-10 11:03(0)

Grupa zapalonych narciarzy - uczniów Naszego Liceum, pod czujn´┐Ż opiek´┐Ż Pani Dyrektor, nauczycieli wychowania fizycznego i instruktorów narciarstwa doskonali´┐Ża swoje umiej´┐Żtno´┐Żci w najlepszym kompleksie narciarskim w Polsce. Komfortowe warunki, s´┐Żoneczna pogoda, wspaniale przygotowane trasy zjazdowe. Bia´┐Że szale´┐Żstwo u progu wiosny pozwoli´┐Żo na´┐Żadowa´┐Ż akumulatory wszystkim uczestnikom wyjazdu, zintegrowa´┐Ż spo´┐Żeczno´┐Ż´┐Ż szkoln´┐Ż i rozwin´┐Ż´┐Ż narciarsk´┐Ż pasj´┐Ż. Czas niestety mija szybko i ju´┐Ż dzi´┐Ż wypatrujemy kolejnej edycji. Do zobaczenia za rok!


 NARODOWY DZIE´┐Ż PAMI´┐ŻCI ´┐ŻO´┐ŻNIERZY WYKL´┐ŻTYCH 
 publikacja: 2019-03-04 20:11   aktualizacja: 2019-03-04 20:11(0)

W ramach obchodów Narodowego Dnia Pami´┐Żci ´┐Żo´┐Żnierzy Wykl´┐Żtych 1 marca 2019 roku w naszej szkole go´┐Żci´┐Ż Pan Leszek Rysak, znakomity historyk i pedagog, wyk´┐Żadowca, autor ksi´┐Ż´┐Żek historycznych, który wyg´┐Żosi´┐Ż dla maturzystów wyk´┐Żad po´┐Żwi´┐Żcony ´┐Żo´┐Żnierzom wykl´┐Żtym. Pan Rysak zaprezentowa´┐Ż zagadnienie, ujmuj´┐Żc je w szerokim kontek´┐Żcie politycznym i historycznym. Ukaza´┐Ż wyj´┐Żtkowo´┐Ż´┐Ż i specyfik´┐Ż wojennych i powojennych czasów, w jakich ´┐Żo´┐Żnierzom przysz´┐Żo ´┐Ży´┐Ż i dokonywa´┐Ż wyborów, cz´┐Żsto dramatycznych. Wskaza´┐Ż ró´┐Żnorodne ´┐Żród´┐Ża historyczne, posi´┐Żkuj´┐Żc si´┐Ż materia´┐Żami ikonicznymi i pisemnymi dokumentami. Prelegent nie stawia´┐Ż tez, lecz da´┐Ż uczniom mo´┐Żliwo´┐Ż´┐Ż samodzielnego os´┐Żdu czasów i czynów. M´┐Żodzie´┐Ż z zainteresowaniem wys´┐Żucha´┐Ża wyk´┐Żadu, w´┐Ż´┐Żczaj´┐Żc si´┐Ż w dyskusj´┐Ż. Spotkanie zako´┐Żczy´┐Ża burza braw. Serdecznie dzi´┐Żkujemy Panu Leszkowi Rysakowi za wspania´┐Że wyst´┐Żpienie!


 XXXI MI´┐ŻDZYNARODOWY SALON EDUKACYJNY "PERSPEKTYWY 2019" 
 publikacja: 2019-03-03 17:21   aktualizacja: 2019-03-04 20:05(1)

W dniach 5-9 marca 2019 r. (5 i 6 marca w godz. 9-18 - zapraszamy absolwentów szkó´┐Ż podstawowych, 7 i 8 marca w godz. 9-18 - adresowany jest do absolwentów gimnazjów, za´┐Ż sobota, 9 marca w godz. 9-15 b´┐Żdzie dniem odwiedzin rodzinnych) odb´┐Żdzie si´┐Ż Prezentacja Liceów i Techników na IV pi´┐Żtrze Pa´┐Żacu Kultury i Nauki. Serdecznie zapraszamy wszystkich kandydatów wraz z ich rodzicami i opiekunami na nasze stoisko numer 63. Wi´┐Żcej informacji jest dost´┐Żpna pod adresem: http://salon.perspektywy.pl/2019/prezentacje-liceow-i-technikow.


 SPOTKANIE ZE ´┐ŻWIADKIEM HISTORII
 publikacja: 2019-03-03 16:34   aktualizacja: 2019-03-10 11:19(1)

 

We wtorek 26.02.2019 r., godz. 10.00 uczniowie klasy IID uczestniczyli w spotkaniu ze ´┐Żwiadkiem historii w Muzeum Wi´┐Żzienia Pawiak. W tym wydarzeniu wzi´┐Ż´┐Ż udzia´┐Ż by´┐Ży wi´┐Żzie´┐Ż Pawiaka i obozu koncentracyjnego KL Stutthof p. Marek Dunin-W´┐Żsowicz, który podzieli´┐Ż si´┐Ż z nami swoimi wspomnieniami z okresu uwi´┐Żzienia na Pawiaku. Opowiedzia´┐Ż równie´┐Ż o swoim przyjacielu Michale Issajewiczu ps. "Mi´┐Ż", który by´┐Ż uczestnikiem Akcji na Kutscher´┐Ż.


 III EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY O PRAWIE WYBORCZYM
 publikacja: 2019-03-03 16:16   aktualizacja: 2019-03-10 11:19(1)

 

We wtorek, 26 lutego 2019 r. o godzinie 12:00 dziesi´┐Żcioro uczniów z klas: II d i II e przyst´┐Żpi´┐Żo do III edycji szkolnego etapu Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym "Wybieram Wybory" zorganizowanego przez Pa´┐Żstwow´┐Ż Komisj´┐Ż Wyborcz´┐Ż i Krajowe Biuro Wyborcze. Zakres tematyczny zada´┐Ż obejmowa´┐Ż wszystkie dzia´┐Ży Kodeksu wyborczego i zosta´┐Ż przeprowadzony w formie testu wyboru sk´┐Żadaj´┐Żcego si´┐Ż z 25 pyta´┐Ż. Jego nadrz´┐Żdnym celem jest upowszechnianie wiedzy na temat prawa wyborczego, propagowanie idei udzia´┐Żu w wyborach oraz ´┐Żwiadomego uczestnictwa w procesie wyborczym.


 WARSZTATY "KODUJ Z GIGANTAMI"
 publikacja: 2019-03-03 15:51   aktualizacja: 2019-03-03 15:51(0)

W sobot´┐Ż, 16 lutego 2019 r. ucze´┐Ż klasy II a uczestniczy´┐Ż w 1,5-godzinnych warsztatach z programowania w j´┐Żzyku C# i Visual Studio. Podstawowymi celami bezp´┐Żatnych zaj´┐Ż´┐Ż "Koduj z Gigantami" s´┐Ż: promowanie idei nauki programowania w´┐Żród dzieci i m´┐Żodzie´┐Ży, zwi´┐Żkszenie ´┐Żwiadomo´┐Żci o programowaniu w ´┐Życiu codziennym i wyborze dalszej ´┐Żcie´┐Żki edukacji i pracy w sektorze IT oraz zapoznanie z programowaniem, narz´┐Żdziami programistycznymi i najnowszymi technologiami. Trenerami s´┐Ż do´┐Żwiadczeni programi´┐Żci.  


 WYNIKI ETAPU MI´┐ŻDZYSZKOLNEGO KONKURSU STEM POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
 publikacja: 2019-02-19 18:45   aktualizacja: 2019-02-19 18:45(0)

Znamy ju´┐Ż wyniki II etapu konkursu interdyscyplinarnego realizowanego w ramach projektu STEM Politechniki Warszawskiej. Niestety ´┐Żadnemu z dwójki reprezentantów Naszej Szko´┐Ży nie uda´┐Żo si´┐Ż zakwalifikowa´┐Ż do ´┐Żcis´┐Żego fina´┐Żu. Etap sk´┐Żada´┐Ż si´┐Ż z trzech zada´┐Ż - jednego teoretycznego i dwóch praktycznych. Rozwi´┐Żzanie zadania teoretycznego polega´┐Żo na zapisie algorytmu w wybranej przez uczestnika notacji, za´┐Ż zadania praktyczne rozwi´┐Żzywane by´┐Ży z wykorzystaniem j´┐Żzyka programowania C++ lub Python (wg wyboru uczestnika) oraz arkusza kalkulacyjnego. Ka´┐Żdy z uczestników konkursu mia´┐Ż ponadto do dyspozycji tablice wybranych wzorów matematycznych i fizycznych, podobnie jak to jest na egzaminie maturalnym. Wed´┐Żug opublikowanych statystyk: do pierwszego etapu Konkursu STEM PW przyst´┐Żpi´┐Żo 940 uczniów z 57 szkó´┐Ż, do drugiego etapu zakwalifikowano 254 uczniów a do ostatniego, trzeciego etapu - 55 uczniów, którzy ostatecznie powalcz´┐Ż o indeksy na kierunkach Wydzia´┐Żu Elektroniki i Technik Informacyjnych oraz Elektrycznym. Z niecierpliwo´┐Żci´┐Ż oczekujemy ju´┐Ż na kolejn´┐Ż edycj´┐Ż projektu. 


 WYBORY DO SAMORZ´┐ŻDU UCZNIOWSKIEGO 
 publikacja: 2019-02-06 20:14   aktualizacja: 2019-02-06 20:14(0)

We wtorek 22 stycznia 2019 roku w XII Liceum Ogólnokszta´┐Żc´┐Żcym im. Henryka Sienkiewicza odby´┐Ży si´┐Ż wybory na stanowisko Przewodnicz´┐Żcego Samorz´┐Żdu Uczniowskiego. Do wyborów zg´┐Żosi´┐Żo si´┐Ż 3 kandydatów z klas IA, IE i IIE. ´┐Ż´┐Żczna frekwencja w wyborach wynios´┐Ża 63%. Przewodnicz´┐Żcym Samorz´┐Żdu Uczniowskiego zostaje Natalia Karaszkiewicz z klasy IIE. Wi´┐Żcej informacji znajduje si´┐Ż pod zak´┐Żadk´┐Ż SAMORZ´┐ŻD UCZNIOWSKI.


 IX MI´┐ŻDZYSZKOLNY KONKURS WIEDZY O KRAJACH ANGLOJ´┐ŻZYCZNYCH I ICH DZIEDZICTWIE ... 
 publikacja: 2019-01-31 19:30   aktualizacja: 2019-01-31 19:30(0)

Zapraszamy do udzia´┐Żu w IX Mi´┐Żdzyszkolnym Konkursie Wiedzy o Krajach Angloj´┐Żzycznych i Ich Dziedzictwie Kulturowym.

Etap Szkolny - zawody I stopnia (wiedza o stanie Illinois).
Do dnia 1 kwietnia 2019 r. ch´┐Żtni dokonuj´┐Ż zg´┐Żoszenia za po´┐Żrednictwem nauczycieli j´┐Żzyka angielskiego. Termin przeprowadzenia I etapu: 25 kwietnia 2019 r. o godz. 10.00. Czas trwania eliminacji to 45 minut. Organizator na podstawie wyników z I etapu wy´┐Żoni uczestników zakwalifikowanych do fina´┐Żu i poinformuje o tym uczniów do dnia 6 maja 2019 r.

Fina´┐Ż konkursu - zawody II stopnia (wiedza na temat miasta Chicago)
zostanie przeprowadzony w dniu 30 maja 2019 r. w XII Liceum Ogólnokszta´┐Żc´┐Żcym im. Henryka Sienkiewicza o godz. 13.00 (w przypadku zmiany godziny, informacje zostan´┐Ż przes´┐Żane drog´┐Ż elektroniczn´┐Ż do ka´┐Żdego z uczestników). Czas trwania tej cz´┐Ż´┐Żci konkursu to oko´┐Żo 90 minut. Nad prawid´┐Żowo´┐Żci´┐Ż przebiegu etapu fina´┐Żowego konkursu czuwa´┐Ż b´┐Żdzie jury w sk´┐Żadzie: Janusz Piróg, Ma´┐Żgorzata Dziubi´┐Żska oraz minimum 1 losowo wybrany nauczyciel ze szkó´┐Ż bior´┐Żcych udzia´┐Ż w konkursie.

Szczegó´┐Żowy harmonogram i regulamin znajduje si´┐Ż na stronie internetowej Liceum (http://www.12lo.warszawa.pl/) w zak´┐Żadce KONKURSY.


 MISTRZOSTWA WOLI W KOSZYKÓWCE CH´┐ŻOPCÓW
 publikacja: 2019-01-28 20:35   aktualizacja: 2019-01-28 20:35(0)

 

Na zdj´┐Żciu najprzystojniejsi zawodnicy mistrzostw Woli w koszykówce ch´┐Żopców. Wyselekcjonowany team liceum pewnie wyszed´┐Ż z grupy pokonuj´┐Żc poszczególne "przeszkody" na drodze do samego turnieju fina´┐Żowego. Osi´┐Żgni´┐Żte 4 miejsce w dzielnicy, spo´┐Żród wszystkich typów szkó´┐Ż ponadgimnazjalnych, to znacz´┐Żce osi´┐Żgni´┐Żcie. Tegoroczne mistrzostwa Woli w koszykówce ch´┐Żopców, po raz kolejny, udowodni´┐Ży jak wszechstronni i zdolni uczniowie zasiadaj´┐Ż w ´┐Żawkach 12 LO. Przybijcie pi´┐Żtk´┐Ż z ch´┐Żopakami, których codziennie mijacie na szkolnych schodach, dali z siebie 200% i godnie reprezentowali nas wszystkich.


 WARSZTATY BIOCHEMICZNE W PROJEKCIE "SCIENCE"
 publikacja: 2019-01-28 20:27   aktualizacja: 2019-01-28 20:27(0)

 

Dnia 8 stycznia 2019 r. klasa IIC o profilu biologiczno-chemicznym i przedstawiciele klasy IC uczestniczyli w warsztatach biochemicznych pt. „Na tropach bia´┐Żek”. Warsztaty odby´┐Ży si´┐Ż w BioCentrum Edukacji Naukowej w ramach projektu „Science”, który nasza szko´┐Ża realizuje wraz z XLV LO im. Romualda Traugutta. Podczas 4-godzinnych zaj´┐Ż´┐Ż uczniowie mieli mo´┐Żliwo´┐Ż´┐Ż mi´┐Żdzy innymi przeprowadzenia ca´┐Żego procesu elektroforezy bia´┐Żek.


 DNI OTWARTE DLA KANDYDATÓW 
 publikacja: 2019-01-28 20:16   aktualizacja: 2019-01-28 20:16(0)

Informujemy, ´┐Że tegoroczne spotkania dla kandydatów i ich rodziców odb´┐Żd´┐Ż si´┐Ż we czwartek, 25 kwietnia 2019 r. o godz. 18 (absolwenci gimnazjów) i w pi´┐Żtek, 26 kwietnia 2019 r. o godz. 18 (absolwenci 8-letnich szkó´┐Ż podstawowych).


 SREBRNA TARCZA W NAJNOWSZYM RANKINGU PERSPEKTYW
 publikacja: 2019-01-28 19:40   aktualizacja: 2019-01-28 19:40(0)

Mi´┐Żo nam poinformowa´┐Ż, ´┐Że w najnowszym Rankingu Liceów Ogólnokszta´┐Żc´┐Żcych "Perspektywy 2019" uzyskali´┐Żmy prawo do pos´┐Żugiwania si´┐Ż po raz pierwszy w historii szko´┐Ży srebrn´┐Ż tarcz´┐Ż. Pomimo zmienionych zasad ustalania miejsc w tegorocznej edycji nadal, niezmiennie zajmujemy 52 miejsce w Warszawie i 4 - na Woli.

 

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, ´┐Że XII Liceum Ogólnokszta´┐Żc´┐Żce im. Henryka Sienkiewicza w Warszawie jest w´┐Żród 1000 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2019 i przys´┐Żuguje mu tytu´┐Ż "Srebrnej Szko´┐Ży 2019". ZEBRANIA KLASOWE 
 publikacja: 2019-01-21 21:08   aktualizacja: 2019-01-21 21:08(0)

W najbli´┐Ższ´┐Ż ´┐Żrod´┐Ż, 23 stycznia 2019 r. (klasy pierwsze, drugie i 3b, oprócz 2e - o godz. 17, za´┐Ż klasy 2e i trzecie, oprócz 3b - o godz. 18) odb´┐Żd´┐Ż si´┐Ż zebrania klasowe rodziców uczniów z wychowawcami, a od godz. 17:30 zapraszamy na Dzie´┐Ż Otwarty z pozosta´┐Żymi nauczycielami. S´┐Ż to spotkania ´┐Żródroczne. Szczegó´┐Żowy harmonogram zostanie wywieszony na terenie szko´┐Ży. Serdecznie zapraszamy na spotkania. 


 ETAP MI´┐ŻDZYSZKOLNY KONKURSU STEM POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
 publikacja: 2019-01-13 20:13   aktualizacja: 2019-01-13 20:13(0)

W sobot´┐Ż, 12 stycznia 2019 r. odby´┐Ż si´┐Ż II etap konkursu interdyscyplinarnego realizowanego w ramach projektu STEM PW, poprzedzonego wyk´┐Żadami dla laureatów etapu szkolnego i ich opiekunów - nauczycieli zwyci´┐Żskich szkó´┐Ż z ca´┐Żego kraju. W tym czasie pedagodzy zostali zaproszeni na wycieczki edukacyjne do instytutów naukowych wspó´┐Żpracuj´┐Żcych z Wydzia´┐Żem Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Nasze Liceum reprezentowa´┐Żo dwóch uczniów z klasy IIa i IIIa pod opiek´┐Ż Pana Piotra Jó´┐Żwika.


 PROJEKT "ODWRÓCONA KLASA - W´┐Ż´┐ŻCZENIE UCZNIÓW W KREOWANIE PROCESU KSZTA´┐ŻCENIA"
 publikacja: 2019-01-13 18:14   aktualizacja: 2019-01-13 18:14(0)

We czwartek, 10 stycznia 2019 r. rozpocz´┐Ż´┐Ży si´┐Ż zaj´┐Żcia pozalekcyjne dla trzeciej grupy Klubu M´┐Żodych Naukowców w ramach projektu "Odwrócona klasa - w´┐Ż´┐Żczenie uczniów w kreowanie procesu kszta´┐Żcenia" realizowanego przez Warszawsk´┐Ż Wy´┐Ższ´┐Ż Szko´┐Ż´┐Ż Informatyki i wspó´┐Żfinansowanego ze ´┐Żrodków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Warsztaty interdyscyplinarne z zakresu matematyki, fizyki i informatyki prowadzone przez Pana Jerzego Stankiewicza (WWSI) i Pana Piotra Jó´┐Żwika (XII LO), odbywaj´┐Ż si´┐Ż raz w tygodniu dla kilkuosobowej grupy, w znacz´┐Żcej wi´┐Żkszo´┐Żci uczniów ucz´┐Ższczaj´┐Żcych do klas pierwszych XII Liceum Ogólnokszta´┐Żc´┐Żcego im. Henryka Sienkiewicza w Warszawie. Najwa´┐Żniejsze informacje o projekcie dost´┐Żpne s´┐Ż na stronie http://www.uniwersytet-wirtualny.edu.pl/umo, za´┐Ż wkrótce wi´┐Żcej szczegó´┐Żów b´┐Żdzie mo´┐Żna znale´┐Ż´┐Ż równie´┐Ż pod zak´┐Żadk´┐Ż PROJEKTY na naszej stronie internetowej.


 WYWIAD DLA POLSKIEGO RADIA
 publikacja: 2019-01-13 17:26   aktualizacja: 2019-01-13 17:26(0)

W ´┐Żrod´┐Ż, 9 stycznia 2019 r. po godzinie 18 Polskie Radio "Czwórka" wyemitowa´┐Żo w audycji "TOP - Troch´┐Ż Optymizmu Po Po´┐Żudniu" nagranie, jakiego Pani Urszula Kami´┐Żska - wicedytrektor liceum oraz Pan Piotr Jó´┐Żwik - administrator i nauczyciel informatyki wraz z uczniami klasy III d udzielili w aspekcie wprowadzenia w jednej z chi´┐Żskich szkó´┐Ż mundurków naszpikowanych elektronik´┐Ż. Wyrazili´┐Żmy przy tym swoje opinie i podzielili´┐Żmy si´┐Ż uwagami oraz przedstawili´┐Żmy sposoby, które naszym zdaniem zapewniaj´┐Ż uczniom na terenie szko´┐Ży bezpiecze´┐Żstwo w wystarczaj´┐Żcej mierze przy wykorzystaniu dost´┐Żpnych ´┐Żrodków i najnowszych technologii zwi´┐Żzanych z monitoringiem wizyjnym. Wywiadu mo´┐Żna by´┐Żo pos´┐Żucha´┐Ż przez Internet, aplikacj´┐Ż w smartfonie lub cyfrowy radioodbiornik z sygna´┐Żem DAB+.


 SPOTKANIE KLUBU KSI´┐Ż´┐ŻKI
 publikacja: 2019-01-13 16:53   aktualizacja: 2019-01-13 16:53(0)

W czwartek, 10 stycznia na d´┐Żugiej przerwie odby´┐Żo si´┐Ż kolejne spotkanie Klubu Ksi´┐Ż´┐Żki. W kameralnym, lecz zacnym gronie dzielili´┐Żmy si´┐Ż refleksjami z lektury tomiku wierszy nominowanego do Literackiej Nagrody Nike 2018 Jerzego Kronholda "Stance". Zdania by´┐Ży podzielone, dyskusja ´┐Żywa i pe´┐Żna argumentów. Niektórzy sobie u´┐Żwiadomili (a inni przypomnieli), ´┐Że powie´┐Ż´┐Ż nie jest jedyn´┐Ż form´┐Ż literack´┐Ż i warto czasem si´┐Żgn´┐Ż´┐Ż po poezj´┐Ż. Na kolejne spotkanie zapraszamy 24