KONKURS NA ARTYKUŁ

DO SZKOLNEJ GAZETKI

 

„Stolica okiem satyryka”

 CELE KONKURSU:  Popularyzacja wiedzy o stolicy; pobudzenie twórczej wyobraźni i aktywności „młodych dziennikarzy”; kształcenie umiejętności dziennikarskich; wymiana doświadczeń w przekazywaniu rzetelnych informacji, niosących pozytywne przesłanie odbiorcom, kształcenie umiejętności oryginalnego ujęcia tematu; budzenie poczucia humoru.  

                              
REGULAMIN

 ORGANIZATOR KONKURSU:  Redakcja szkolnej gazetki „Na Siennej”                w XII LO im. Henryka Sienkiewicza w Warszawie, 00-820 Warszawa, ul. Sienna 53; tel. 22/620-47-74 

ADRESAT KONKURSU:  młodzież warszawskich szkół ponadgimnazjalnych. 

PRZEDMIOT KONKURSU I  ZASADY UCZESTNICTWA: 

1.Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest samodzielne napisanie                      i nadesłanie artykułu na temat: Stolica okiem satyryka. 

2. Tematyka powinna dotyczyć aktualnej problematyki – np. społecznej, obyczajowej, kulturalnej dot. istotnych kwestii dla mieszkańców Warszawy. Ważne – satyryczne ujęcie tematu, ukazanie zabawnych sytuacji czy dostrzeżenie ironicznego charakteru zdarzeń i poddanie ich ocenie. 

3. Artykuł objętością nie może przekroczyć dwóch stron tekstu (czcionka 12 Times New Roman, interlinia 1,5). Do tekstu można załączyć max dwa zdjęcia (wyłącznie własnego autorstwa i nigdzie wcześniej niepublikowane). Zdjęcia muszą być czytelnie podpisane na odwrocie (imię nazwisko autora oraz tytuł artykułu) 

4.Jeden uczestnik może napisać i przesłać maksymalnie jeden artykuł. Szkoła może przesłać maksymalnie dwa artykuły. Nadesłane prace muszą stanowić oryginalną twórczość uczestnika i nie mogą być nigdzie publikowane. 

5.Prace w wersji papierowej muszą być podpisane imieniem i nazwiskiem                      (z określeniem klasy i szkoły) oraz z imieniem i nazwiskiem opiekuna, jeśli uczestnik pracuje w zespole redakcyjnym szkolnej gazetki, a także z numerem telefonu i e-mailem autora artykułu.

Prace przesyłamy na adres szkoły: XII Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza, 00-820 Warszawa, ul. Sienna 53. Na kopercie                               z dopiskiem: Konkurs: „Stolica okiem satyryka”. Ponadto do wersji papierowej artykułu (oraz ewentualnych zdjęć) należy dołączyć kopię  na płycie CD lub przesłać tekst (oraz ewentualne zdjęcia) drogą elektroniczną na adres: artykulysienkiewicz@wp.pl  

CZAS TRWANIA  KONKURSU: 

6.  Termin nadsyłania prac upływa 12 lutego 2015 roku.

7.  Ogłoszenie wyników konkursu nagród nastąpi nie później niż do końca kwietnia 2015 r.

8. O dokładnym terminie rozstrzygnięcia konkursu i wręczenia nagród organizatorzy poinformują zwycięzców indywidualnie drogą e-maliową lub telefoniczną.

  KRYTERIA I ZASADY OCENY PRAC KONKURSOWYCH: 

9. Komisja oceniać będzie:-   tematyczną zgodność z założeniami konkursu;-   pomysłowość, oryginalność w konstrukcji tekstu i ujęcia problematyki;-   zgodność formy artykułu z założeniami konkursu,-   umiejętność wprowadzania satyry do tekstu;-   znajomość elementów składowych i właściwe korzystanie                               z charakterystycznych dla dziennikarstwa form i elementów składowych artykułu - tytuł, ewentualnie: lead, podtytuł, śródtytuł;-   poprawność stylistyczną i gramatyczną,-   trafność doboru zdjęć – w tym m. in. oryginalność ujęcia tematu. 

10.  Konkurs przeprowadza Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora      Liceum - Panią Elżbietę Wysmołek. W skład jury wchodzą przedstawiciele    organizatora konkursu oraz nauczyciel języka polskiego.

11.  Koordynatorem wszelkich prac Komisji Konkursowej jest organizator  konkursu.

12.  W konkursie przewidziane są nagrody rzeczowe. Ponadto najlepsze prace zostaną opublikowane w gazetce „Na Siennej”. 

USTALENIA   KOŃCOWE 

13.Zgłaszając uczestnictwo opublikowanej pracy uczestnik wyraża zgodę na zasady konkursu zawarte w niniejszym regulaminie.

14.Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych                     w zakresie niezbędnym dla potrzeb niniejszego konkursu oraz do zamieszczenia swoich danych osobowych.

15.Dane osobowe uczestników konkursu będą wykorzystywane zgodnie                             z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych dla celów przeprowadzania konkursu.

16. Redakcja nie zwraca nadesłanych na konkurs prac oraz zdjęć. Zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów i przeredagowania tekstów bez zmiany istoty treści prac.

16.Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przedłużenie, skrócenie, zmiany lub odwołanie konkursu z przyczyn od niego niezależnych.

17.       Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową mają charakter ostateczny                              i uczestnikom nie przysługuje prawo odwołania.

18.       Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do poczynienia niewielkich zmian w powyższym regulaminie, o czym niezwłocznie poinformuje zainteresowanych w opublikowanych komunikatach.


Do pobrania:
List przewodni.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku.