„Moja wizja kariery”

Regulamin Konkursu

Warszawa 2015/2016

§ 1. ORGANIZATOR

1.       Organizatorem Konkursu jest XII Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Warszawie.

 

§ 2. CELE

1.       Celem konkursu jest popularyzacja wśród uczniów liceów Dzielnicy Wola wiedzy z zakresu problematyki planowania kariery, pogłębianie samoświadomości na temat wpływu na  przebieg własnej kariery.

2.       Konkurs ma pełnić rolę forum wymiany myśli, doświadczeń i spostrzeżeń dotyczących planowania własnej kariery, a także ma być pomocny w dokonywaniu wyboru przez uczniów dalszej drogi kształcenia.

3.       Powstałe w ramach konkursu prace powinny mieć charakter prezentacji  z uwzględnieniem faktu, iż oceniana będzie strona merytoryczna, techniczna i artystyczna nadesłanych prac. Prezentacje powinny dotyczyć  wizji rozwoju zawodowego, planowania kariery, zainteresowań ucznia.

 

§ 3. WARUNKI UCZESTNICTWA 

 

1.       Do konkursu mogą przystąpić uczniowie szkół ponadgimnazjalnych Dzielnicy Wola.

2.       Do konkursu „Moja wizja kariery” mogą być zgłoszone maksymalnie dwie prezentacje z każdej szkoły , spełniające następujące warunki:

- prezentacja powinna być  wykonana przez jednego ucznia

- prezentacja powinna zawierać  od 18 do 20 slajdów

- prezentacja powinna być zapisana na płycie CD  lub DVD w programie Power Point 2007 /lub wersja wcześniejsza/.

3.       Warunkiem dopuszczenia do konkursu prezentacji jest przesłanie ich  wraz z formularzem zgłoszeniowym na adres:

 XII Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Warszawie, ul. Sienna 53, 00-820 Warszawa z dopiskiem „Moja wizja kariery”, w nieprzekraczalnym terminie do 29 stycznia 2016 roku /decyduje data stempla pocztowego/. Każda prezentacja powinna zawierać następujące dane: imię i nazwisko ucznia, nazwę i adres szkoły, klasa, imię i nazwisko nauczyciela opiekującego się uczniem.

4.       Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi.

   § 4. NAGRODY 

1.       Fundatorem nagród jest Burmistrz Dzielnicy Wola. 

2.       Zgłoszone prezentacje oceni Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.

3.       Wyniki zostaną ogłoszone  na uroczystej gali w dn. 27 kwietnia 2016 roku.

4.       Informacje o laureatach zostaną wcześniej przesłane bezpośrednio do szkół wraz z godziną uroczystego rozdania nagród zwycięzcom.

5.       Decyzja Komisji jest nieodwołalna.

 § 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1.       Decyzje w sprawach nieobjętych powyższym Regulaminem podejmuje Organizator Konkursu.