Odwołanie do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego 

Od tego roku działa Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego przy Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej ws. wglądu, odwołań i weryfikację sumy punktów z pracy egzaminacyjnej absolwenta. Procedura odwoławcza odbywa się wg harmonogramu:

1. Absolwent składa wniosek o wgląd do pracy egzaminacyjnej (załącznik 25a). 
2. Absolwent występuje o weryfikację sumy punktów z danej pracy egzaminacyjnej (załącznik 25b) w terminie 2 dni od dnia dokonania wglądu.
3. Dyrektor OKE przekazuje absolwentowi pisemną informację o wyniku weryfikacji w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku.
4. Absolwent wnosi odwołanie (załącznik 25c) – za pośrednictwem dyrektora OKE - do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o wyniku weryfikacji.
5. Dyrektor OKE może uznać odwołanie i poinformować o tym absolwenta (zał. 25d) w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania lub przesłać odwołanie do CKE (zał. 25e) i zawiadomić o tym absolwenta (zał. 25e).
6. Dyrektor CKE przekazuje odwołanie Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego. Kolegium podejmuje rozstrzygnięcie i przekazuje je dyrektorowi CKE w terminie 21 (+ 7) dni od dnia otrzymania odwołania.
7. Dyrektor CKE przekazuje niezwłocznie rozstrzygniecie Kolegium dyrektorowi OKE i absolwentowi.