REGULAMIN KONKURSU NA LOGO STOWARZYSZENIA „SIENNA 53”
Organizator: Stowarzyszenie „Sienna 53” z siedzibą w Warszawie.
Cel: wyłonienie najlepszego znaku i identyfikacji graficznej Stowarzyszenia „Sienna 53”
Przeznaczenie znaku: do celów identyfikacyjnych, popularyzatorskich, reklamowych, korespondencyjnych itp. Znak ten (logo) będzie wykorzystywany na plakatach, papierze firmowym oraz innych drukach/mediach wydawanych przez Stowarzyszenie „Sienna 53”.

Warunki uczestnictwa:
1. Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do wszystkich  uczniów, absolwentów i przyjaciół XII LO im. Henryka Sienkiewicza.
2. Główną nagrodą jest płyta Margaret Ślizowskiej oraz talon na dowolnie wybraną książkę na sumę 60 złotych.
3. Na konkurs można nadesłać dowolną ilość projektów. Każdy projekt powinien być przedstawiony także w wersji czarno-białej.
Projekty należy przesłać pod adres
sienna53@o2.pl jako pliki CorelDRAW  oraz w formie  wydruków komputerowych, które należy dostarczyć do pana Pawła Szczęsnego lub przesłać na adres „Stowarzyszenie „Sienna53”, ul. Sienna 53, 00-820 Warszawa w zapieczętowanej i podpisanej kopercie.
Projekty mogą być wykonane w dowolnej technice graficznej. Nie ma wymagań co do kształtu, kolorów i rodzaju czcionki użytych w logo.
Wydruki ( formatu A4) powinny zawierać:
1) Znak mieszczący się w polu 15cm x 15cm i zmniejszoną wersję 1, 5cm x 1, 5cm;
2) Wersję czarno-białą znaku;
3). Logo powinno zawierać nazwę Stowarzyszenie „Sienna 53” lub skrót tej nazwy oraz
4) W jury zasiądą członkowie Zarządu Stowarzyszenia „Sienna 53”.
Kryteria oceny prac konkursowych
a) Wartości projektowe: oddanie charakteru instytucji, jaką jest Stowarzyszenie „Sienna 53”, oryginalność;
b) Wartości marketingowe: wywoływanie pozytywnych skojarzeń, łatwość rozpoznania i zapamiętania;
c) Wartości użytkowe: niezależność od nośnika i środka powielania oraz przekazu, łatwa skalowalność i czytelność w różnych skalach, funkcjonowanie w wersji czarno–białej i barwnej (w tym jako grafika komputerowa) oraz w przestrzeni trójwymiarowej.

Projekty należy nadsyłać na adres e-mail:
sienna53@o2.pl do 31.03.2008 r.

UWAGA: projekty przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane przez Jury konkursu. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zaginięcie lub uszkodzenie projektu.
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 9.04.2008 r. na stronie www.12lo.warszawa.pl oraz poprzez plakaty rozwieszone w budynku XII LO im. Henryka Sienkiewicza.

10. Wyłonione drogą niniejszego konkursu logo staje się własnością organizatora konkursu, który może je w dowolny sposób wykorzystać oraz odstępować na rzecz osób fizycznych i prawnych.
Zwycięzca konkursu przenosi nieodpłatnie na organizatora autorskie prawa majątkowe związane z przedłożoną pracą konkursową w zakresie utrwalania, zwielokrotniania określoną techniką, wprowadzania do obrotu, wprowadzania do pamięci komputera, publicznego wykonania albo publicznego odtwarzania, wystawiania, wyświetlania i prezentowania w Internecie pracy konkursowej.
Decyzja komisji konkursowej o przyznaniu nagrody jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
Komisja zastrzega sobie prawo do nie rozstrzygnięcia konkursu.
Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska i informacji o laureacie konkursu oraz umieszczanie tych informacji w materiałach reklamowych organizatora oraz w mediach i Internecie