Warszawa egzotyczna

- o społecznościach narodowych i wyznaniowych w Stolicy w przeszłości i współcześnie

- edycja 2011

Cel zadania 

1. zapoznanie uczestników projektu z historią Warszawy jako miasta od wieków otwartego na różne narodowości i wyznania,

2. zapoznanie uczestników projektu z współczesnością Miasta jako miejsca współistnienia wielu kultur, religii i narodowości,

3. ukazanie dynamiki zmian na mapie narodowościowej i religijnej Warszawy od średniowiecza po współczesność,

4. zaprezentowanie Warszawy jako miasta będącego współcześnie nie tylko ośrodkiem politycznym, ale i ośrodkiem multikulturowym,

5.kształtowanie u uczestników projektu postaw ciekawości, akceptacji i tolerancji dla mniejszości wyznaniowych i narodowych,

6. stworzenie możliwości kontaktu z przedstawicielami nauki (historykami i etnologami) oraz reprezentantami mniejszości wyznaniowych i narodowych,

7. kształcenie u uczestników projektu umiejętności samodzielnej pracy badawczej i prezentacji własnych osiągnięć.

Szczegółowy opis zadania

 I. Projekt „Warszawa egzotyczna” jest reaktywacją projektu o tej samej nazwie realizowanego przez młodzież i nauczycieli XII LO im. H. Sienkiewicza w Warszawie oraz Muzeum Woli w Warszawie w latach 1995 – 1999 r.

II. Realizacja projektu polega na:  

  1.  organizacji 8 comiesięcznych wykładów poświęconych mniejszościom religijnym i wyznaniowym istniejącym w Warszawie w ciągu wieków (od średniowiecza) do współczesności – wykłady prowadzone będą przez pracowników naukowych UW, ŻIH, Muzeum Historycznego M.St. Warszawy, duchownych, reprezentantów mniejszości narodowych i wyznaniowych  

  2. prezentacji i degustacji narodowych dań

  3.  występach artystycznych w wykonaniu zaproszonych gości

  4. organizacji dyskusji z udziałem zaproszonych przedstawicieli mniejszości wyznaniowych narodowych współcześnie funkcjonujących na terenie Warszawy

  5. organizacji sesji popularnonaukowej będącej prezentacją referatów przygotowywanych przez uczniów warszawskich szkół biorących udział w projekcie . Informowanie o projekcje, dokumentacja i ewaluacja

  6. przygotowaniu plakatów reklamowych, banerów, ulotek

  7. podsumowaniu projektu ( wykładów i referatów uczniowskich) w formie wydawnictwa

  8. bieżącej prezentacji osiągnięć projektu na stronie internetowej Stowarzyszenia Sienna 53 i XII LO im. H. Sienkiewicza

  9. ewaluacji w formie ankiety wśród uczestników projektu diagnozującej:  stopień realizacji celów,  zasięg odbioru projektu,  dostępność informacji o projekcie

III. Projekt w założeniu będzie kontynuowany w latach następnych i poświęcony innym (kolejnym) mniejszościom religijnym i narodowym, związanym z Warszawą

IV. Projekt współfinansuje Miasto Stołeczne Warszawa

V. Harmonogram

I spotkanie „ Obcokrajowcy w Warszawie średniowiecznej i nowożytnej”  9 maja 2011 g.14:30 - prof. Małgorzata Karpińska IH UW - wykład w Muzeum Woli

II spotkanie – „Struktura narodowościowa Warszawy w okresie zaborów i dwudziestolecia międzywojennego” - 23 maja 2011 g.14:30 - prof. Małgorzata Karpińska IH UW - wykład w Muzeum Woli

III spotkanie – „Kościoły ewangelickie i ich rola w dziejach i współczesności Warszawy” - 8 czerwca 2011 g.14:00 - Ewa Jóźwiak i Krzysztof Bandoła - Skierski z Kościoła Ewangelicko Reformowanego RP - wykład w XII LO im. H. Sienkiewicza

IV spotkanie - „Żydzi warszawscy dawniej i dziś” - 15 czerwca 2011 g. 14:00 - Jan Jagielski ŻIH - wykład w XII LO im. H. Sienkiewicza

V spotkanie - „Prawosławni w Warszawie w XIX i XX w.” – wrzesień 2011 -wykład w XII LO im. H. Sienkiewicza

VI spotkanie - „Muzułmanie w Polsce i Warszawie” – październik 2011 - wykład w XII LO im. H. Sienkiewicza

VII spotkanie - „Diaspora kaukaska w Warszawie (Gruzini, Ormianie, Czeczeni)” – październik 2011 - wykład w Muzeum Woli

VIII spotkanie -„Warszawska >mała Azja< - diaspora wietnamska i koreańska” – listopad 2011 wykład

IX spotkanie - Sesja popularnonaukowa w wykonaniu uczniów, promocja wydawnictwa, koncert  - grudzień 2011 - XII LO im. H. Sienkiewicza
Wykładom towarzyszyć będzie poczęstunek i występy artystyczne