Biuletyn
Informacji
Publicznej


Nawigacja:


Akty prawne

Statut XII LO

Format pliku: Portable Document Format (PDF)
Rozmiar pliku: 352 KB
Pobierz

Opis aktualizacji dokumentu:
data opis
03.09.2018 dodano zapis o funkcjonowaniu dziennika elektronicznego Synergia Librus
31.12.2017 dodano zapisy o pomocy psychologiczno-pedagogicznej, doradztwie zawodowym i wolontariacie
21.12.2016 korekta zapisów zgodna z zaleceniami wydanymi przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny
19.09.2016 modyfikacja zapisów związana z wprowadzeniem dziennika elektronicznego
28.02.2016 zmiana zapisów związana z wprowadzeniem nowych zasad rekrutacji
22.11.2015 korekta zapisów związana z wprowadzonymi zmianami w przepisach prawa oświatowego
16.04.2014 modyfikacja zapisów zgodnie z wprowadzonymi zmianami w prawie oświatowym
23.01.2013 modyfikacja zasad oceniania zachowania za nieobecności nieusprawiedliwione
30.08.2011 dostosowanie przepisów do obowiązującego prawa oświatowego
30.06.2011 korekta zapisów w WSO
30.08.2010 uściślenie zasad oceniania poprawkowych prac pisemnych
13.01.2010 uszczegółowienie sposobu wystawiania oceny końcoworocznej
31.08.2009 modyfikacja zasad oceniania
14.10.2008 wprowadzenie punktowego systemu oceniania
31.08.2007 dostosowanie przepisów do obowiązującego rozporządzenia MEN z dnia 30.04.2007 r.
24.10.2006 umieszczenie dokumentu na stronie szkoły

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły

Format pliku: Portable Document Format (PDF)
Rozmiar pliku: 687 KB
Pobierz

Opis aktualizacji dokumentu:
data opis
31.08.2012 zamieszczenie dokumentu na stronie szkoły